URL: null

 АКАДЕМІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ - ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ

1991 рік, у складний для України час становлення на шлях незалежного розвитку, була заснована Академія технологічних наук України (АТН України). АТН України була створена з ініціативи Академії наук УРСР науковими, промисловими і військово-промисловими структурами України, які чітко усвідомлювали необхідність консолідації знань, досвіду та зусиль науковців, інженерів, технологів, менеджерів для збереження та розвитку високих технологій в Україні як основи вирішення соціальних, економічних, екологічних та інших проблем, забезпечення належної національної безпеки країни, що і виступили засновниками, яких на установчих зборах представляла група вчених і фахівців-технологів.
Академіками-засновниками АТН України виступили відомі спеціалісти: Айзенберг Я.С.,Александров М.М., Гассанов Л.Г., Герасименко С.С., Горбулін В.П., Довгополий А.С., Ключников О.О., Конопльов І.Д., Корнілов І.Є., Кривулько В.С., Кучма Л.Д., Матвеєв М.Т., Морозов А.О., Павловський М.А., Пархоменко В.Д., Петров В.В., Пілюшенко В.Л., Рибинок В.О., Семиноженко В.П., Скляров В.Ф., Соловйов Ю.О., Тонкаль В.Ю., Чуйко О.О., Хабер М.В., Шпак А.П.
Офіційно АТН України була започаткована установчими зборами групи вчених і фахівців-технологів, що відбулися у Великому конференц-залі АН УРСР 11 липня 1991 року. На зборах були присутні 47 осіб. Зборами були схвалені Статут Академії та її структура. Президентом Академії технологічних наук був обраний член-кореспондент АН УРСР Морозов Анатолій Олексійович. 
Ідею створення Академії технологічних наук України затверджено постановою Президії Академії наук УРСР № 196 від 26.06.1991р. «Про створення Технологічної Академії України», якою визначено також основні напрямки її діяльності. 
Створення АТН України вітав Президент АН УРСР академік Б.Є. Патон. У своєму листі до установчих зборів він писав: «Думаю, что следует сразу Академию технологических наук Украины включить в Международную Академию. Это важно в количественном и научно-техническом аспекте».
Вибори Президентом АТН України Морозова А.О. також вітав Патон Б.Є. Він писав: «Поздравляю Вас с избранием Президентом Академии технологических наук Украины. Надеюсь, что будем дружно работать и помогать научно-техническому прогрессу, который сейчас в загоне» (Патон Б.Е., 11.07.1991г).
25 - ти річний шлях, який пройшла АТН України - це, відносно, і невеликий термін. Саме тому не все задумане з ряду об'єктивних та суб'єктивних причин вдалося реалізувати. Водночас Академія цілеспрямовано та послідовно відстоювала і буде відстоювати свої принципи, високотехнологічний вектор розвитку нашої держави, входження її до кола інноваційно - активних країн світу.
Кількість публікацій українських учених, серед яких і є багато прізвищ наших академіків та членів- кореспондентів, в міжнародних реферованих виданнях, свідчить про їхню здатність генерувати та засвоювати нові знання, забезпечувати розвиток та якість освіти, підтримувати певний інтелектуальний рівень українських еліт. При цьому «вартість» однієї такої публікації (кількість публікацій, співвіднесена до загального обсягу фінансування науки) показує, що визначений таким чином «коефіцієнт корисної дії» українського науковця на порядок перевищує аналогічний показник для США чи країн ЄС.
Беззаперечним є те, що українська наука зайняла своє місце у світовому колі науковців. Проте без подальших кроків вперед, без подальшого розвитку, неможливо уявити сучасну науку та конкурентоспроможні новації.
Я глибоко переконаний, що Академія має великі перспективи свого розвитку, що удосконалюючи свої форми і методи роботи ми й надалі будемо наполегливо відстоювати пріоритетність для України науково-т ехнологічного та інноваційного розвитку. 
Наші зусилля будуть спрямовуватися на практичну та ефективну інтеграцію освіти, науки, високотехнологічних виробництв, створення умов для "народження" високих технологій та сприйняття їх промисловістю. Тільки так можна розраховувати на здійснення технологічних проривів, забезпечення конкурентоспроможності нашої промисловості.

  А.О. МОРОЗОВ
академік НАН України,
академік АТН України

 МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ АКАДЕМІЇ

  Академія має своєю метою консолідацію інтелектуального і виробничо-технічного потенціалу в інтересах відродження соціально-економічної могутності України.

Основними завданнями та напрямами діяльності Академії є:
• сприяння організації проведення наукових досліджень;
• сприяння виявленню, оцінці існуючих, створенню, підтримці і супроводженню застосування нових технологій, які визначають сучасність рівня виробництва;
• сприяння розробці стратегічних питань використання високих технологій в умовах ринкових перетворень;
• сприяння підготовці нового покоління вчених і спеціалістів-технологів та організація міжгалузевих, міжрегіональних і закордонних зв'язків;
• сприяння захисту інтелектуальної власності своїх членів;
• сприяння науково-технологічній експертизі проектів і програмам різного рівня, створенню та модернізації виробництва на основі нових технологій;
• сприяння організації міжгалузевих, міжрегіональних і міжнародних зв'язків та сприяння інтеграції України у міжнародний технологічний простір.
Для виконання своїх завдань Академія в порядку, встановленому чинним законодавством:
• сприяє діяльності підприємств і організацій України на пріоритетних напрямках створення наукомістких технологій, що визначають сучасний технічний рівень виробництва, високу якість і конкурентоздатність продукції, товарів, робіт, послуг;
• використовує у своїй діяльності нові форми організації праці наукових і виробничих колективів та управлінських структур;
• здійснює видавничу діяльність відповідно до своїх статутних завдань;
• володіє корпоративними правами шляхом створення
• установ і організацій із статусом юридичної особи чи заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством. Підприємства і організації, утворені Академією, мають право користуватися її символікою;
• організує та проводить аналіз стану, тенденцій розвитку і використання технологій у виробничих галузях, регіонах і України в цілому, та розробляє відповідні рекомендації;
• створює інформаційні банки технологій;
• приймає участь у створенні систем підвищення професійного рівня технологічних кадрів і мережі навчальних закладів;
• утворює спеціальні фонди гарантій та економічної підтримки членів Академії, в тому числі для тимчасово непрацюючих учених і спеціалістів, вживає заходів щодо їх правового, економічного та соціального захисту;
• співробітничає з Міжнародною академією технологічних наук, загальнонауковими і галузевими Академіями наук, а також з державними і громадськими організаціями та фондами України;
• сприяє організації і проведенню експертизи та консультації програм і проектів розвитку виробничих галузей народного господарства за замовленнями державних, урядових і приватних структур;
• організує, у встановленому законом порядку, проведення регіональних, галузевих, республіканських, міжнародних конгресів, конференцій, симпозіумів та семінарів з науково-технологічних проблем.

   АКАДЕМІКИ-ЗАСНОВНИКИ 

                           

 

Академіками-засновниками Академії технологічних наук України були:


Айзенберг Я.С., Александров М.М., Гассанов Л.Г., Герасименко С.С., Горбулін В.П., Довгополий А.С.,

Ключников О.О., Конопльов І.Д., Корнілов І.Є., Кривулько В.С., Кучма Л.Д., Матвеєв М.Т.,

Морозов А.О., Павловський М.А., Пархоменко В.Д., Петров В.В., Пілюшенко В.Л., Рибник В.О.,

Семиноженко В.П., Скляров В.Ф., Соловйов Ю.О., Тонкаль В.Ю., Чуйко О.О., Хабер М.В., Шпак А.П.

 

                                                          СКЛАД ВГО АТН УКРАЇНИ:

На сьогодні у складі Академії технологічних наук України працює 133 дійсних членів та 114 член- кореспондентів, а також 33 іноземних членів Академії з США, Канади, Німеччини, Ізраїлю, Швеції, Італії, Туреччини, Кореї та інших країн світу. Серед членів нашої Академії 22 члена НАН України  


У складі АТН України докторів наук 122, кандидатів наук 77 та 43 відомих вчених-технологів. Серед них 112 професорів, 8 академіків, 13 член-кореспондентів Національної Академії наук України, 77 заслужених діячів науки та техніки, 133 лауреатів державних премій в галузі науки і техніки та 5 героїв України: Алєксєєв Ю.С., Барьяхтар В.Г., Бугаєць А., Матвієнко В.П., Сацький В.А., Ключников 0.0., 2-лауреата Ленінської премії Кучма Л.Д.,Ус С.І. 
 
 
СТРУКТУРА ВГО АТН УКРАЇНИ


Структура ВГО АТН України: Президія, Бюро Президії,
11 секцій за направленням діятельності членів Академії,
4 регіональних відділень, 14 осередків, 7 установ створених Академією.
 
ПРЕЗИДІЯ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНИЗАЦІЇ
«АКАДЕМІЯ ТЕХНОЛОГИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ»
 
                                                                               

Морозов
Анатолій Олексійович

Президент

 

                      

 


 

 

 Картель

Микола Тимофійович

Перший віце-президент
Голова секції «Високі технології»

 

 

Уруський
Олег Семенович
     
    Віце-президент
 

              

  

Лукомський
Василь Григорович

Віце-президент

 

 


Клобуков

Віталій Вітальович

Головний вчений секретар

 

 

 

Пархоменко
Владимир Дмитрович

Голова секції «Соціально-економічне
управління технологіями,
підготовка і перепідготовка
спеціалістів»
 

 

Довгополий
Анатолій Степанович

Голова секції
«Спеціальні технології»

 

 

Лисанюк
Віктор Григорович

Голова секції «Технології
виробництва харчових та
кормових продуктів»

 

 

Молебний
Василь Васильович

Голова секції «Технології
приладобудування»

 

 

       Клименко
Сергій Анатольович

Голова секції
«Технології машинобудування»

      

 

 

 Клименко
Віталій Петрович

Голова секції «Інформаційні
технології та менеджмент технологій»

 

 

Гавриленко
Микола Мефодійович

Голова секції «Природоохоронні
технології і геотехнології »

 

 

Родін
Аркадій Михайлович

Голова секції
«Технології в будівництві»

 

 

 

Куцан
Юлій Григорович

Голова секції «Технології в
енергетиці »

 

 

Гоженко
Анатолій Іванович

Голова секції
«Технології в медицині»

 

 

 

Ваків
Микола Михайлович

Голова Львівського
обласного відділення

 

  

 

Кіпенсьский
Андрій Володимирович

Голова Харківського
регіонального відділення

 

 

 

Довгий
Станіслав Олексійович

Член Президії

 

 

Кірюхін
Микола Михайлович

Член Президії

 

 

Корнілов
Ігор Євгенович

Член Президії

 

 

Лихоліт
Микола Іванович

Член Президії

 

    
 
   СЕКЦІЇ ВГО АТН УКРАЇНИ
 
  «Інформаційні технології та менеджмент технологій»              Голова - Клименко Віталій Петрович                       
 «Технології приладобудування» Голова - Молебний Василь Васильович
 «Технології машинобудування»  Голова - Клименко Сергій Анатолійович
 «Природоохоронні технології та геотехнології» Голова - Гавриленко Микола Мефодійович

 «Соціально-економічне управління технологіями,
підготовка і перепідготовка спеціалістів»

Голова - Пархоменко Володимир Дмитрович

 «Технології харчових та кормових продуктів» Голова - Лисанюк Віктор Григорович
 «Технології в будівництві Голова - Родін Аркадій Михайлович
 «Технології в енергетиці» Голова - Куцан Юлій Григорович 
 «Високі технології» Голова - Картель Микола Тимофійович 
 «Спеціальні технології» Голова - Довгополий Анатолій Степанович
 «Технології в медицині» Голова - Гоженко Анатолій Іванович
 

 
  

 

 
РЕГІОНАЛЬНІ ВІДДІЛЕННЯ ВГО АТН УКРАЇНИ:

Донецьке, Кримське, Львівське, Харківське

 
Перелік установ Академії технологічних наук України

Колективне підприємство "Інститут біомедичної техніки та технологій АТН України"
Директор Молебний Василь Васильович,
м. Київ, вул. Димитрова, 5, т/ф..524-91-64
E-mail: vmolebny@ukr.net
Основні напрямки діяльності: Офтальмологічні лазерні діагностично-лікувальні прилади

ТОВ "Український центр екологічних і водних проектів АТН України"
03680, м. Київ, просп. Ак. Глушкова, 42,
Директор Удовенко Людмила Федорівна т. (044) 526-35-35, ф. (044) 526-36-15
E-mail:lf@immsp.kiev.ua
Основні напрямки діяльності:
• Розробка систем підтримки прийняття рішень з екологічної безпеки й природокористування.
• Прогнозування забруднення навколишнього середовища радіонуклідами і хімічними речовинами
• Прикладні задачі метеорології, гідрології, океанології, річної гідравліки й динаміки берегових процесів.
• Розробка без екологічних даних і програмних систем моделювання стану навколишнього середовища.

Підприємство «Інститут радіолокаційних технологій АТН України»
Директор Спутай Сергій Михайлович
03022, м. Київ, вул. Трутенка, 2, корп. 10-А,
т/ф. 289-93-85
т. 465-66-18, E-mail: sputavs@ukr.net
Основні напрямки діяльності:
• Дослідження у галузі радіолокації.
• Розробка та виготовлення блоків і модулів для радіолокаційних станцій.
• Розробка спеціального програмного забезпечення для радіолокаційних станцій.

Приватне акціонерне товариство "Науково-дослідний інститут радіаційного захисту АТН України",
Генерального директора Берковський Володимир Борисович 
04050 м. Київ, Мельникова, 53, т./ф. 483-71-92
Основні напрямки діяльності:
• Радіаційна дозиметрична паспортизація населених пунктів території країни, що зазнали радіоактивного забруднення
• Розробка інструктивно-методичних вказівок з основного напрямку.

Громадська організація «Центр впровадження інновацій при Академії технологічних наук України»
Президент Болотський М.В.

«Центр розвитку особистості при Академії технологічних наук України»
Керівник Родіна Наталья Володимирівна

Колективний член АТН України ПАТ «ФЭД»
Директор Попов Віктор Васильович

  
 Нагороди Всеукраїнської громадської організації 
«Академія технологічних наук України»

  За видатні заслуги в галузі створення і використання новітніх технологій для розбудови економічної, науково-технологічної та соціально-культурної сфер діяльності суспільства України медаллю академіка Глушкова нагороджені:

  2001 
Михалевич Володимир Сергійович (посмертно)
Амітан Веніамін Наумович
Морозов Анатолій Олексійович
2003
Скурихін Володимир Ілліч
Новиков Микола Васильович
2004
Белінський Євген Сергійович
Бєляков Валерій Сергійович
Бугаєць Анатолій Олександрович
Конюхов Станіслав Миколайович
Мельников Михайло Михайлович
Ус Станіслав Іванович
Шуміхін Володимир Сергійович
Чуйко Олексій Олексійович
2005
Геєць Валерій Михайлович
Киклевич Юрій Миколайович
Кривулько Василь Степанович
Новіков Валентин Демидович (посмертно)
Стогній Борис Сергійович
2006
Борисовський Володимир Захарович
Довгополий Анатолій Степанович
Куцан Юлій Григорович
Пархоменко Володимир Дмитрович
Педас Валерій Андрійович
Молебний Василь Васильович
Рибинок Віктор Олександрович
2008
Каледін Микола Васильович
Лисанюк Віктор Григорович
2009 
Патон Борис Євгенович
Суботін Віктор Георгійович
  2011
Денисов Олександр Григорович
Лукомський Василь Григорович
Мінцер Озар Петрович
Огай Юрій Олексійович
2014
Ліхтарьов Ілля Аронович
Бубес Юрій Григорович
2016
Луговський Віктор Володимирович
Наумовець Антон Григорович
2018
Дегтярев Олександр вікторович 
Картель Микола Тимофійович
 
 Нагороджені Почесною грамотою Академії технологічних наук України
«За особистий вклад у розвиток новітніх технологій в Україні»

  2006  год

Боровський Володимир Рудольфович
Горбик Петро Петрович
Денисов Олександр Григорович
Загоруйко Віктор Опанасович
Киклевич Юрія Миколайович
Кирюхін Микола Михайлович
Клименко Віталій Петрович
Лисанюк Віктор Григорович
Луговський Віктор Володимирович
Лукомський Василь Григорович
Ошко Володимир Петрович
Пономаренко Василь Якимович
Хабер Микола Васильович
Желтовська Тетяна Вікторівна
2010
Мінцер Озар Петрович (до 70 річчя)
2011 год
Ваків Микола Михайлович
Кручек Аркадій Назарович
Ліхтарів Ілля Аронович
Подгуренко Володимир Сергійович
Спутай Сергій Михайлович

2018
Колективний член ВГО АТН України ПрАТ «ФЕД»
Гавриленко Микола Мефодійович
Гоженко Анатолій Іванович
Лихоліт Микола Іванович
Родін Аркадій Михайлович

Іноземні члени

Этис Махмед
Coн Чжан Янг

                                                                                                                                                                                                                              

 

 

ЧЕРЕШНЕВА АЛЕЯ НА ПРОСПЕКТІ АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА

  Щороку навесні в Академії технологічних наук України відбувається цікава традиційна подія - облагороджування алеї, яка вишикувалася черешневими деревцями наприкінці проспекту академіка Глушкова.

Цю алею посадили академіки Академії технологічних наук України, які були нагороджені найвищою нагородою академії - «Медаллю академіка В.М. Глушкова». І з моменту посадки - щороку - приходять до своїх дерев, щоб дбайливо обкопати їх, уважно поглянути, як за рік підросли їх черешні.

  «Медаль академіка Глушкова» є вищою нагородою Академії технологічних наук України. Нею нагороджуються громадяни України та іноземні громадяни за видатні заслуги в галузі створення і використання новітніх технологій для розбудови економічної, науково-технологічної та соціальної сфер діяльності суспільства України.

Висунення кандидатур для нагородження здійснюється секціями АТН України, регіональними відділеннями АТН України і організаціями АТН України, членами АТН України, громадськими і державними організаціями.