URL: null

 

 Шановні члени 
Всеукраїнської громадської організації 
«Академія технологічних наук України», 
пропонуємо до Вашого відома таку інформацію.
 
Проект ACCELERATE програми Горизонт 2020 з персональної підтримки підготовки пропозицій, виконання вимірювань, а також аналізу та публікації результатів виконується за участі Ужгородського національного університету https://www.uzhnu.edu.ua/en/news/nemozhlyve-mozhlyvo-abo-yak-fizyky-uzhnu-zumily-diyty-do-goryzont.htm (керівник - професор, Дійсний член (академік) Всеукраїнської громадської організації «Академія технологічних наук України» Василь Михайлович Різак, завідувач керівник кафедри твердотільної електроніки vrizak@bigmir.net).
 
 
Європейська дослідницька інфраструктура CERIC поєднує інструментальне забезпечення більш як 50 видів інструментарію та двох підтримуючих лабораторій провідних національних дослідницьких інфраструктур 8 європейських країн, об'єднаних в один проект, який підтримується Європейською комісією та дозволяє знаходити інноваційні рішення у сферах енергетики, здоров'я, харчування, культурної спадщини тощо. Кожна країна-учасник консорціуму призначає одну представницьку організацію та здійснює свій внесок у CERIC, надаючи доступ до наявного обладнання та підтримуючи його стан на високому рівні.
Відкритий доступ для дослідників по всьому світі до сучасного обладнання у країнах Центральної та Східної Європі задля забезпечення розвитку науки та промисловості в області дослідження матеріалів, біоматеріалів та нанотехнологій надається на основі відкритих конкурсів і є безкоштовним для неприбуткових організацій. Спільне використання послуг, що надаються партнерами консорціуму суттєво доповнюють одна одну і включають навчання з використання обладнання для виконання досліджень з використанням ЯМР, рентгенівської електронної спектроскопії, аналізу пучків іонів, електронної мікроскопії високої роздільної здатності, рентгенівської електронної спектроскопії, аналізу матеріалів із використанням синхротронного випромінювання та нейтронних пучків, аналіз та обробку даних, підготовку звітності та публікації.
Граничні терміни подання заявки на конкурс:
• 2 вересня 2019 - 17.00 Центральноєвропейського часу (CET), для попередньої оцінки та можливості вдосконалення заявки.
• 30 вересня, 2019 - 17.00 Центральноєвропейського часу (CET), рекомендується лише для досвідчених користувачів усіх методів досліджень
Особливістю поточного конкурсу є те, що для використання став також доступним новий електронний мікроскоп Titan Krios 3Gi Cryo 300kV, розташований на базі Ягелонського університету (м. Краков, Польща) https://synchrotron.uj.edu.pl/en_GB/start, корисний для дослідників, які працюють в галузі структурної біології.
Детальна інформація щодо інструментарію та можливостей його використання надана за посиланнямhttps://www.ceric-eric.eu/users/labs-and-instruments/.
Дослідники з України, можуть подати заявку на пільговий відкритий доступ (promotional open access) https://www.ceric-eric.eu/users/open-access/#anchor-2https://www.ceric-eric.eu/users/open-access/#anchor-2: в рамках проекту ACCELERATE програми Горизонт 2020 з персональної підтримки підготовки пропозицій, виконання вимірювань, а також аналізу та публікації результатів. Згаданий проект виконується за участі Ужгородського національного університету https://www.uzhnu.edu.ua/en/news/nemozhlyve-mozhlyvo-abo-yak-fizyky-uzhnu-zumily-diyty-do-goryzont.htm (керівник - проф. Василь Михайлович Різак, завідувач керівник кафедри твердотільної електроніки vrizak@bigmir.net).
 

За інформацією Консорціуму дослідницької інфраструктури Центральної Європи CERIC-ERIC

 

Матеріали опублікували: Прес-служба НАН України
 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 


ЗАСІДАННЯ ПРЕЗИДІЇ ВГО АТН УКРАЇНИ
  ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ № 6

 

м. Київ                                                5 жовтня 2017 р.


2. СЛУХАЛИ: Доповідь Віце-президента В.Г Лукомського про створення в складі АТН України прогнозно-аналітичного Центру критичних технологій».

ВИРІШИЛИ:

1. Пропонувати Президенту Всеукраїнської громадської організації «Академія технологічних наук України» затвердити Положення про прогнозно-аналітичний Центр критичних технологій. Схвалити запропонований План роботи зазначеного Центру на 2017 р. - 2 квартал 2018 року. Надати право Керівнику Центру, в робочому порядку за погодженням з Президентом ВГО АТН України, вносити зміни та доповнення до зазначеного Плану роботи.

 2.2. Призначити Керівником Центру Лукомського В.Г., членами Центру: Луговського В.В., Довгополого А.С., Кірюхіна М.М., Клименка В.П., Желтовську Т.В..

Голосували: «за» - 16 ; «проти» - немає ; «утримались» - немає.
Рішення прийнято одноголосно.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Президент
Всеукраїнської громадської організації
«Академія технологічних наук України»


___________________ А.О.МОРОЗОВ
«05» жовтня 2017 р.ПОЛОЖЕННЯ
про прогнозно-аналітичний Центр критичних технологій
Всеукраїнської громадської організації «Академія технологічних наук України»


1. Загальні положення
1.1. Це Положення регламентує загальні засади функціонування прогнозно-аналітичного Центру критичних технологій Всеукраїнської громадської організації «Академія технологічних наук України» (далі - Центру)
1.2. Центр створено згідно рішення Президії Всеукраїнської громадської організації «Академія технологічних наук України» (Далі - АТН України) Протокол від № 6 від 05.10.2017 р..
1.3. У своїй діяльності Центр керується Конституцією та законами України, Статутом АТН України, рішеннями Президії АТН України та цим Положенням.

2. Основні завдання та функції Центру

2.1. Організація проведення аналізу стану та перспектив розвитку високих технологій.
2.2. Сприяння впровадженню високих технологій у виробництво вітчизняної продукції.
2.3. Посилення ролі АТН України в системі прийняття державних рішень стосовно визначення пріоритетних напрямків розвитку вітчизняної науки та технологій, як основи соціально-економічного розвитку України, входження її до кола розвинених європейських держав.
2.4. Удосконалення роботи АТН України щодо прогнозування стану та перспектив розвитку технологій в Україні, формування пропозицій щодо переліку критичних технологій - втрата яких або відсутність (чи недостатня державна підтримка) може призвести до критичного стану певної галузі, сфери життєдіяльності, становить загрозу втрати конкурентоспроможності держави та її національній безпеці.

3. Структура та організація діяльності Центру

3.1. Центр є структурним підрозділом АТН України (не юридичною особою) та здійснює свою діяльність на громадських засадах.
3.2. Положення про Центр та його персональний склад затверджує Президент АТН України за погодженням з Президією АТН України. До складу Центру входять дійсні члени та член-кореспонденти АТН України на громадських засадах.
3.3. Центр формує склад експертів для проведення їх опитування щодо визначення переліку критичних технологій (члени АТН України; наукові співробітники НАН України, провідних ВНЗ; керівники, спеціалісти установ та організацій різної форми власності, окремі юридичні особи).
3.4. Розробляє форми (анкети) для опитування експертів та відповідні методичні рекомендації.
3.5. Організовує процедуру опитування експертів, проведення аналізу та синтезу отриманої інформації, за результатами якого вносить на розгляд Президії АТН України пропозиції для прийняття відповідних рішень.

4. Повноваження Центру

4.1. Підготовка пропозицій стосовно списку експертів з визначення переліку критичних технологій та відповідних методичних рекомендацій експертам для формування зазначених пропозицій.
4.2. Організація комплексу робіт по взаємодії з визначеними експертами (опитування експертів) на проведення об'єктивного узагальнення експертних оцінок щодо переліку критичних технологій.
4.3. Залучення членів АТН України до реалізації завдань та функцій Центру, визначених цим Положенням.
4.4. Участь членів Центру в нарадах, конференціях, семінарах з питань визначення пріоритетних напрямків розвитку науки і технологій України та інноваційного розвитку держави.

5. Взаємодія з іншими підрозділами АТН України

Центр у межах своєї компетенції та з метою успішного виконання покладених на нього завдань взаємодіє із:
- секціями АТН України;
- осередками АТН України;
- установами АТН України;
- за погодженням з Президентом АТН України (Президією Академії) з іншими установами та організаціями України в питаннях, які стосуються компетенції Центру.

6. Ліквідація та реорганізація Центру
Ліквідація та реорганізація Центру здійснюється в установленому порядку за рішенням Президії АТН України.

Головний вчений секретар В.В. Луговський